Weatherly v. Gretel, 1962

Weatherly v. Gretel, 1962

Size 28″ x 24″
Print – $75